PROJEKTY

Erasmus Plus
   
      
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Politechnika Świętokrzyska
   
      
INNE INFORMACJE

Rejestr faktur i rachunków
   
      
Szczęśliwy Numerek

-> Poniedziałek - 0
-> Wtorek - 0
-> Środa - 0
-> Czwartek - 0
-> Piątek - 0
   
      
Rekrutacja 2019

 

Dlaczego IV LO?

"IV Liceum Ogólnokształcące-
oknem na świat"

 

 

 

 

Zasady i kryteria rekrutacji obowiązujące kandydatów

 do IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach

w roku szkolnym 2019/2020


Oferta edukacyjna IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach w roku szkolnym 2019/2020

planowane oddziały, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym  

oraz przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji.


W roku szkolnym 2019/2020 zostanie utworzonych 12 oddziałów, z czego:  

6 dla absolwentów szkoły podstawowej ( 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) 

6 dla absolwentów gimnazjum (1Ag, 1Bg, 1Cg, 1Dg, 1Eg, 1Fg)

 

Oddział

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Planowane języki obce

Przedmioty punktowane

 

1 A

1Ag

 

matematyka, fizyka, informatyka

 

 

I. j. angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

 

1 B

1Bg

 

matematyka, geografia,
język angielski

 

I. j.  angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. angielski

geografia

 

1C

1Cg

 

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

 

I. j.  angielski

II. j. hiszpański

j. polski

matematyka

j. angielski

wos lub geografia *

 

1D

1Dg

 

biologia, chemia

 

I. j.  angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

biologia

chemia

 

1E

1Eg

 

biologia, chemia

 

I. j.  angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

biologia

chemia

 

1F

1Fg

 

język polski, historia,

wiedza o społeczeństwie

 

I. j.  angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

wos

historia

* brana jest pod uwagę wyższa ocena


1. Nabór do IV Liceum Ogólnokształcącego prowadzony będzie elektronicznie.

2. Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych mogą wybrać dowolną liczbę szkół i klas w tych szkołach tworząc listę preferencji.

3. Kandydat drukuje z systemu 2 egzemplarze wniosków i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru. Szkoła potwierdza złożenie wniosku na drugim egzemplarzu.

Aby Kandydat mógł wprowadzać oceny w terminie od 19 czerwca 2019 godzina 08:00 do 25 czerwca 2019 godzina 15:00 powinien dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru, a jego status w Systemie powinien być „zaakceptowany”

4. W postępowaniu rekrutacyjnym Kandydaci, którzy wskazali IV Liceum Ogólnokształcące  
w Kielcach jako szkołę pierwszego wyboru
, składają we wskazanych terminach wniosek   
o przyjęcie, kopię świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu potwierdzone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz właściwe oświadczenia
i orzeczenia.

5. W przypadku gdy kandydat znajdzie się na liście zakwalifikowanych do IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, potwierdzeniem woli przyjęcia jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz wniosku o przyjęcie, wydrukowanego z systemu naboru, jeśli kandydat nie wskazał IV Liceum Ogólnokształcącego
w Kielcach jako szkoły pierwszego wyboru. 


6. Niezłożenie właściwych dokumentów w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację
z ubiegania się o miejsce w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach.

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do IV LO w Kielcach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 13.05.19r.

 do 25.06.19r. 

 do godz.1500

 

od 26.07.19r.

do 30.07.19r.

do godz.1500

 

2

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do IV LO w Kielcach o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

od 19.06.19r.

 do 25.06.19r.

do godz.15.00

 

 

-----------------------------------

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do IV LO w Kielcach   i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

16.07.19r.

 

 

21.08.19r.

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 

do 24.07.19r. 

do godz.1500

 

 

do 29.08.19r.

 

5

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
do IV LO w Kielcach   i kandydatów nieprzyjętych.

 

 25.07.19r.

 

30.08.19r.

 

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zasady i kryteria rekrutacji

Informacja o naborze

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (...), które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony w Zarządzeniu nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.

Rozporządzenie MEN z 16 marca 2017r.  w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Zasady i kryteria rekrutacji

Informacja o naborze

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (...), które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony w Zarządzeniu nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.

Rozporządzenie MEN z 14 marca 2017r.  w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

Informacja Kuratorium Oświaty w Kielcach


Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do IV LO w Kielcach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 13.05.19r.

do 25.06.19r.

do godz.15.00

 

 

od 26.07.19r.

do 30.07.19r.

do godz.15.00

 

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
IV LO w Kielcach o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 

od 21.06.19r.

do 25.06.19r.

do godz.15.00

 

 

-----------------------------------

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do IV LO w Kielcach i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

16.07.19r.

 

21.08.19r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 

do 24.07.19r.

do godz.15.00

 

 

do 29.08.19r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do IV LO w Kielcach i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

25.07.19r.

 

30.08.19r.


   
      

Copyright © 2010
Damian Krawiec & Piotr Turek

pod redakcją:
----, -------