PROJEKTY

Erasmus Plus
   
      
Szczęśliwy Numerek

-> Poniedziałek - 0
-> Wtorek - 0
-> Środa - 0
-> Czwartek - 0
-> Piątek - 0
   
      
Rekrutacja 2018

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
do IV Liceum   Ogólnokształcącego w Kielcach 
na rok szkolny 2018/2019

 18 lipca 2018r. - listy przyjętych 

Składanie wniosków i kopii dokumentów –

w sekretariacie

od 19 lipca 2017r. do 20 lipca 2018r. do godz. 15.00

  

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

w rekrutacji uzupełniającej – 25 lipca 2018r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów  w rekrutacji uzupełniającej 

w sali 2 (parter)

 do 31 lipca 2018r. do godz. 15.00

Nie dostarczenie oryginałów w terminie oznacza rezygnację z miejsca

 

Lista przyjętych w rekrutacji uzupełniającej–
21 sierpnia 2018r.


Dlaczego IV LO?

 

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Kielce


Zasady i kryteria rekrutacji obowiązujące kandydatów

 do IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach

w roku szkolnym 2018/2019

Oferta edukacyjna IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019

planowane oddziały, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym  

oraz przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji


Oddział

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Planowane języki obce

Przedmioty punktowane

 

1 A

 

matematyka, fizyka, informatyka

 

 

I. j. angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

 

1 B

 

matematyka, geografia,
język angielski

 

I. j.  angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. angielski

geografia

 

1 C

 

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

 

I. j.  angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. angielski

wos lub geografia *

 

1 D

 

biologia, chemia

 

I. j.  angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

biologia

chemia

 

1 E

 

biologia, chemia

 

I. j.  angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

biologia

chemia

 

1 F

 

język polski, historia,

wiedza o społeczeństwie

 

I. j.  angielski

II. j. niemiecki

j. polski

matematyka

wos

historia

      * brana jest pod uwagę wyższa ocena

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, 

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych 

IV LO w Kielcach na rok szkolny 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony 

w Zarządzeniu nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r.

 

lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do IV LO
w Kielcach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.


 

od 14.05.18r.

do 20.06.18r.

do godz. 15.00

 

 

od 19.07.18r.

do 20.07.18r.

do godz. 15.00

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
IV LO w Kielcach o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 

od 22.06.18r.

do 26.06.18r.

do godz. 15.00

 

-----------------------------------

 

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do IV LO w Kielcach 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

do 28.06.18r.

 

 

 

 20.07.18r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do IV LO w Kielcach
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

3.07.18r.

 

do 25.07.18r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 

od 3.07.18r. 

do 6.07.18r.

do godz. 15.00

 

do 31.07.18r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do IV LO w Kielcach
i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

18.07.18r.

 

21.08.18r.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610),

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów dotychczasowych gimnazjów (Dz.U. z 2017 r. poz. 586).

 5. Zarządzenie Nr 7/2018  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowe, o której mowa w art. 18 ust.1 pt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół

 6. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ,  przeprowadzanych w roku szkolnym 2017/2018 

 

Informacje ogólne dotyczące rekrutacji

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor IV LO w Kielcach powołuje Komisję Rekrutacyjną.

  2. Komisja Rekrutacyjna: 

    1) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów  

         zwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych,

     2) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

     3) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego,

3. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do IV LO w Kielcach, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego

kandydat  został zakwalifikowany oraz złożył w terminie wymagane dokumenty.

 4. Wszystkie nieuregulowane w tym dokumencie kwestie dotyczące rekrutacji do IV LO w Kielcach normowane są

obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zasady wyboru oddziałów

5. Kandydat do IV LO w Kielcach może wybrać na liście preferencji dowolną liczbę klas w IV LO wskazując we  

wniosku  kolejno interesujące go oddziały od najbardziej do najmniej preferowanych.

6. O przyjęciu kandydata do określonego oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na

liście  kandydatów, ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

7. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów, to

zostanie przydzielony tylko do tego oddziału, który wskazał najwyżej na liście preferencji.


Kryteria rekrutacji i zasady punktowania

8. O przyjęcie do IV LO w Kielcach może ubiegać się kandydat, który złożył w terminie wymagane dokumenty.

9. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu, na pierwszym  etapie

 postępowania  rekrutacyjnego decydować będzie suma punktów wynikająca z przeliczenia ocen i osiągnięć

 zgodnie  z następującymi kryteriami:

       1) wyniki egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

       2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z czterech wskazanych w danym oddziale

            przedmiotów,

       3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

       4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

             a) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,

             b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.

10. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny na

 świadectwie,  wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia kandydata wynosi - 200 punktów, 

 w tym: 

          1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny - 100 punktów

          2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie - 72 punkty

          3) liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem7 punktów

        4) maksymalna liczba punktów za szczególne osiągnięcia 18 punktów

           5) liczba punktów za aktywność społeczną, w tym wolontariat – 3 punkty

 11. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

           1) języka polskiego,

            2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

            3) matematyki,

             4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

             5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt., czyli  

 jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

12. Oceny ze wskazanych dla danego oddziału przedmiotów przeliczane są na punkty w sposób następujący:

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

13. Liczba punktów uzyskanych na świadectwie z przeliczenia ocen wynosi maksymalnie – 72 pkt.

14. Kandydat może otrzymać 7 pkt za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

15. Liczba punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska społecznego,

       w tym wolontariatu wynosi 3 punkty.

16. Kandydat może dodatkowo otrzymać maksymalnie 18 pkt za szczególne osiągnięcia wymienione

na świadectwie przeliczone zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne

2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,(…)dla kandydatów będących  

 absolwentami dotychczasowego gimnazjum  (do pobrania TUTAJ).

17. W przypadku gdy kandydat ma wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum więcej niż jedno

szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu,

oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych

zawodach.

18. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym

określa Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. (do pobrania TUTAJ).

19. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy

programowej co najmniej jednego przedmiotu, są przyjmowani w pierwszej kolejności do IV LO w Kielcach,

niezależnie od podanych kryteriów.

20. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

21. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub

jeżeli po zakończeniu tego etapu IV LO w Kielcach nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

Kryterium pierwszeństwa

Pierwszeństwo określa się na podstawie:

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (rodzina wychowuje troje lub więcej dzieci do 18 roku życia)

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)

Wszystkie wymienione kryteria mają jednakową wartość.

22. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego lub

jeżeli po zakończeniu tego etapu IV LO w Kielcach nadal dysponuje wolnymi miejscami, na ostatnim etapie

postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

       1) wyższy procentowy wynik z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego z zakresu

              matematyki

         2) wyższa średnia arytmetyczna ocen z wszystkich przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

Dokumenty wymagane w toku rekrutacji

23. Wniosek o przyjęcie do IV LO w Kielcach potwierdzony podpisem kandydata i rodzica/prawnego

opiekuna.

24. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

25. Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

gimnazjalnego, które należy złożyć po zakwalifikowaniu kandydata do IV LO w Kielcach.

26. Dostarczone wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych

wynikach egzaminu gimnazjalnego:

 • dwie fotografie z opisanymi na odwrocie danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania

 • karta informacyjna z pieczątką ukończonego gimnazjum (do pobrania TUTAJ)

 • deklaracja ucznia klasy pierwszej IV LO w Kielcach (do pobrania TUTAJ)

 • karta zdrowia

Dokumenty dodatkowe (tylko w przypadku, gdy dotyczy to kandydata):

Nazwa dokumentu.

Formy dokumentów

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim - należy dostarczyć tylko wtedy, gdy ww. osiągnięcia nie zostały wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 • oryginał,

 • notarialnie poświadczona kopia,

 • urzędowo poświadczony odpis,

 • wyciąg z dokumentu,

 • kopia poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez rodzica kandydata

Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kandydata, lub jednego z rodziców kandydata, lub obojga rodziców, lub rodzeństwa kandydata.

Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 

oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

W przypadku składania oświadczeń składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli

następującej treści” Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia”.  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań.

 

Tryb odwoławczy

27. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do IV LO w Kielcach.

28. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym

mowa w pkt. 27. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

29. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora IV LO w Kielcach odwołanie od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

30. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia

otrzymania odwołania.

31. Na rozstrzygnięcie dyrektora IV LO w Kielcach służy skarga do Sądu Administracyjnego w Kielcach.


   
      

Copyright © 2010
Damian Krawiec & Piotr Turek

pod redakcją:
----, -------